Bestuurscontract

In het bestuurscontract tussen het algemeen bestuur en het college van bestuur verplichten de leden van het college van bestuur zich om de doelstellingen uit het jaarplan en het strategisch beleidsplan te realiseren. 

 

Waar in het stichtingsstatuut de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen algemeen bestuur en college van bestuur in algemene zin en voor onbepaalde tijd worden aangegeven, worden in dit bestuurscontract de specifieke doelstellingen voor het jaar 2014 beschreven.