Organisatie

Hieronder is de organisatiestructuur van BOOR opgenomen met een toelichting. 

 

 

 

BOOR Services

Voor het optimaal kunnen functioneren van bestuur, management en scholen is een goede ondersteuningsstructuur noodzakelijk. Daarin vervult BOOR Services een belangrijke rol. Het servicebureau heeft een breed en divers serviceaanbod op verschillende expertisegebieden, zoals algemene beleidsondersteuning, kwaliteit van het onderwijs, communicatie, finance & control, human resource management, ICT, juridische zaken, medezeggenschap en huisvesting. 

 
Bovenschoolse directie primair onderwijs

De scholen in het (speciaal) basisonderwijs zijn verdeeld in vier scholengroepen, met elk een bovenschools directeur. De voor (voortgezet) speciaal onderwijs vormen een aparte scholengroep en wordt ook geleid door een bovenschools directeur.

 

College van schoolleiders

De rectoren uit het voortgezet onderwijs zijn verenigd in het college van schoolleiders.

 

Medezeggenschap

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Via de medezeggenschapsraad hebben ouders, medewerkers en eventueel leerlingen invloed op het schoolbeleid. BOOR heeft naast de medezeggenschapsraden op scholen, ook drie gemeenschappelijke medezeggenschapsraden voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze raden bespreken in overleg met het college van bestuur en/of de bovenschools directeur de voorstellen en plannen van het bestuur over bovenschoolse zaken. Volgens de Wet medezeggenschap op scholen hebben ze advies- en instemmingsrecht over een groot aantal onderwerpen die een groot deel of alle scholen betreffen. De leden van de medezeggenschapsraden kiezen de leden voor een termijn van drie jaar.  

 

Gemeente

Aangezien er bij BOOR sprake is van openbaar onderwijs, heeft de gemeente Rotterdam ook een aantal wettelijke toezichthoudende taken. De gemeenteraad van Rotterdam draagt verantwoordelijkheid voor de goedkeuring van het strategisch beleidsplan, de jaarlijkse begroting, het jaarverslag met jaarrekening, de benoeming van de bestuursleden en de wijziging van de statuten. Verder is de gemeenteraad verantwoordelijk voor de instandhouding van het openbaar onderwijs met betrekking tot spreiding en toegankelijkheid. En de gemeenteraad kan ingrijpen bij ernstige taakverwaarlozing.