Coronavirus - informatie voor ouders

Sinds eind februari 2020 hebben we in Nederland te maken met het coronavirus. De overheid treft sindsdien verschillende maatregelen. Bij BOOR is er een crisisteam ingericht dat scholen helpt en adviseert. Bijvoorbeeld als zij te maken krijgen met besmettingen in de school, uitval door ziekte, onderwijs op afstand enzovoort.

Bij alle afwegingen die gemaakt worden zijn twee zaken leidend. Ten eerste het welzijn en de veiligheid van leerlingen en medewerkers. Ten tweede de kwaliteit en voortgang van het onderwijs en hoe dit het beste gegarandeerd kan worden. Of het nu fysiek op school is of soms tijdelijk op afstand: ons onderwijs gaat door.

 

Scholen weer open

Kinderen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs krijgen weer les op school. Hiervoor worden extra maatregelen getroffen. In het

 

servicedocument kinderopvang en basisonderwijs en servicedocument voortgezet onderwijs staat beschreven wat de scholen doen om het virus minder kans te geven zich te verspreiden onder kinderen en medewerkers. Deze maatregelen zijn gebaseerd op

 

advies

 

van het

 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Alle leerlingen gaan minimaal 1 dag per week fysiek naar school en meer waar mogelijk.  

Voor meer informatie over regels voor (school)kinderen, afstand houden, testen en thuisblijven zie

 

Rijksoverheid

 

Coronavirus en kinderen

Informatie over het coronavirus bij kinderen vindt u hier: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

 

Protocollen PO-Raad en VO-raad

De scholen van BOOR volgen de richtlijnen en maatregelen van RIVM en GGD. Deze richtlijnen zijn vertaald in protocollen van de sectorraden. U vindt de actuele protocollen hier:

 

Beslisboom wel of niet naar school 0 jaar tot en met groep 8

Boink (belangenvereniging kinderopvang) en AJN (jeugdartsen Nederland) hebben een beslisboom gemaakt voor het al dan niet toelaten van kinderen met neusverkoudheid op de kinderopvang en de basisschool. Er is ook een Engelstalige versie.

Let op: het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot u een antwoord hebt. Meer informatie over de beslisboom staat hier: https://www.boink.info/beslisboom.

 

 

Beslisboom wel of niet naar school vanaf 12 jaar

Op basis van de richtlijnen van het RIVM is ook een beslisboom ontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk coronaklachten hebben.

 

Klachten

Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent, of een klacht heeft. De directie van de school(locatie) waarover u een klacht heeft, gaat graag met u in gesprek hierover en zal steeds bevorderen dat een gesprek volgt tussen u en degene tot wie de klacht zich richt.

 

Leidt dat niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot het bestuur, stichting BOOR. Aan stichting BOOR is een klachtfunctionaris verbonden: mr. Marjel Sterrenberg. Uw klacht kunt u per e-mail te sturen aan: klacht@stichtingboor.nl, met vermelding van uw naam, het mailadres waarop u bereikbaar bent en uw telefoonnummer. De klachtfunctionaris neemt vervolgens contact met u op. Meer informatie over klachtenregeling staat hier.