Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag melden
Bij BOOR hechten we grote waarde aan een veilige werksfeer en een positief klimaat op onze scholen. We willen met elkaar samenwerken vanuit onderlinge waardering en met vertrouwen. Daarom hebben we afspraken over hoe te handelen bij ongewenst gedrag van medewerkers. Onder ongewenst gedrag verstaan we: machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. Medewerkers, ouders en leerlingen die te maken krijgen met ongewenst gedrag kunnen terecht bij de contactpersoon van hun school of een van de vertrouwenspersonen van onze stichting. Deze begeleidt en ondersteunt hen bij alle stappen om naar een oplossing te komen. De contactgegevens van onze vertrouwenspersonen staan hier.

 

Meldplicht zedendelicten minderjarige slachtoffers
Alle medewerkers van BOOR hebben een meldplicht. Dat betekent dat zij het college van bestuur onmiddellijk moeten informeren over een mogelijk zedendelict waarvan een minderjarige leerling vermoedelijk het slachtoffer is. Bijvoorbeeld als een medewerker van de school een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt. Dit zijn strafbare feiten. BOOR legt deze feiten voor aan de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Deze stelt vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit.