‹ vorig bericht   bericht 125 van 229   volgend bericht ›

9 juni 2017

Jaarverslag BOOR 2016: Op koers

Het jaarverslag van stichting BOOR over 2016 staat online. Het is te bekijken op boorbestuur.nl/jaarverslag. De ondertitel van het verslag is Op koers, en dat vat het jaar 2016 goed samen. De organisatie, de kwaliteit van het onderwijs en de financiën zijn verder op orde gebracht. Het terugdringen van het ziekteverzuim was prioriteit, net als leiderschap binnen BOOR, ouderbetrokkenheid, samenwerking met andere besturen, het terugdringen van leegstand en de brede bedrijfsvoering.

2016 in cijfers
  • Het leerlingaantal bij BOOR is de afgelopen jaren licht stijgend. In 2016 was dit aantal 30.728, in 2015 was het een totaal van 30.677. Ongeveer 31% van de Rotterdamse leerlingen van 4 tot 18 gaat naar een school van BOOR.
  • In het (speciaal) basisonderwijs zijn tevredenheidspeilingen onder medewerkers afgenomen. De medewerkers zijn positiever over hun werkomstandigheden dan een jaar geleden: het cijfer steeg van een 7.0 in 2015 naar een 7.4 in 2016.
  • De inspanningen om het verzuim te reduceren werpen hun vruchten af. Het verzuimcijfer voor BOOR als geheel is gedaald van 7,2% in 2015 naar 6,4% in 2016. Ook de gemiddelde verzuimduur nam af.
  • Het jaar 2016 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 2.278.000. Dit bedrag is toegevoegd aan het eigen vermogen van de scholen. Het weerstandsvermogen van de scholen neemt daarmee toe tot 7,78%. In 2018 komt deze financiële buffer op de minimaal noodzakelijke 10%.

Blik op de toekomst
BOOR ligt op koers. Nu de bedrijfsvoering en kwaliteit op orde komen, is er daarnaast ruimte voor het realiseren van nieuwe ambities. We zijn er nog niet. Het ziekteverzuim blijft een punt van aandacht en we blijven onverminderd inzetten op reductie. Zowel in het po als in het vo hebben we nog te maken met enkele zwakke scholen of afdelingen. Daar wordt hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering. De belangrijkste ambitie voor de komende jaren is om meer verbinding te brengen: verbinding tussen de sectoren van BOOR, verbinding met partners en verbinding met de stad. BOOR staat met beide benen stevig in de Rotterdamse samenleving. BOOR hoort bij Rotterdam, zoals Rotterdam bij BOOR hoort.