Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

Medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijke pijler in ons beleid. Het gesprek in de school en bovenschools van leerlingen, ouders, personeel, schoolleiders en bestuur is formeel geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Goed functionerende medezeggenschap in een organisatie is niet alleen een kwestie van kennisverwerving en training van vaardigheden. Goede medezeggenschap is op de eerste plaats een afspiegeling van de cultuur in die organisatie.

 

Uitgangspunt voor BOOR is de identiteit van het openbaar onderwijs, waarbinnen participatie van alle betrokkenen voorop staat. Vanuit dit gegeven is de vraag naar, de waardering voor en de meerwaarde van inbreng van alle participanten groot. De medezeggenschap binnen BOOR draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie als geheel.
Wij vinden het belangrijk dat betrokkenen het werken in en met (g)mr’s als prettig en stimulerend ervaren en de meerwaarde zien van de inbreng van leerlingen, ouders en personeel.

 

Om het functioneren van de medezeggenschapsraden te bevorderen is eind 2017 het programma ‘Medezeggenschap in de steigers’ geschreven. In 2018 voert BOOR dit uit.

 

Medezeggenschapsraad

Op de scholen van BOOR is medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel een vanzelfsprekendheid. De medezeggenschapsraden van de scholen ontvangen faciliteiten en scholing om hun werk goed te doen.

 

Via de medezeggenschapsraad van de school hebben ouders, medewerkers en, in het voortgezet onderwijs, leerlingen invloed op het schoolbeleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt voor het bevoegd gezag gevoerd door de schooldirecteur.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

BOOR heeft naast de medezeggenschapsraden op scholen, ook drie gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. Voor elke sector één. Deze raden bespreken in overleg met het college van bestuur en/of de bovenschools directeur de voorstellen en plannen van het bestuur over bovenschoolse zaken. Ze hebben advies- en instemmingsrecht over verschillende onderwerpen die alle of een groot deel van de scholen betreffen. De leden van de medezeggenschapsraden op de scholen kiezen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden voor een termijn van drie jaar. De raden vergaderen ongeveer acht keer per jaar en worden gefaciliteerd door een ambtelijk secretaris, Marianne de Vries.